Regulamin

Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl (dalej jako Sklep) jest Radosław Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" Woźniak Radosław, adres głównego miejsca wykonywania działalności Katowice (40-857), ulica Gliwicka 129, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bytom 38117, nr. NIP 626-255-40-10, nr. REGON 240759940, zwany dalej sprzedawcą.

2. Adres podany jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę jest równocześnie adresem do korespondencji. Sprzedawca podaje też następujący adres e-mail do korespondencji: biuro@krainadziecka.com.pl , bok@krainadziecka.com.pl .

3. Klientem Sklepu może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w Sklepie.
Złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta-podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne.

4. Dokonując zakupów w Sklepie Klient ma możliwość utworzenia konta w Sklepie (Konto Klienta).

II. Towar i składanie zamówienia

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe  posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski i UE. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad.

2. Wszystkie towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów. Podane kwoty są kwotami brutto i wiążą Klienta w chwili składania zamówienia.

3. Złożenie zamówienia na towar zamieszczony na stronach Sklepu następuje poprzez mechanizm stanowiący funkcjonalność Sklepu (formularz zamówienia). Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały formularz zamówienia oraz potwierdzi złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w unikalny link, przesłany na podany przez Klienta adres e-mail.

4. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu - po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.

5. Po otrzymaniu oferty Klienta, Sprzedawca może przyjąć ofertę lub ją odrzucić. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i powoduje rozpoczęcie procesu kompletowania zamówienia.

6. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych osoby innej niż Klient skutkować będzie odrzuceniem oferty Klienta.

7. Jeżeli Klient nie kliknie w unikalny link, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia przesłania formularza zamówienia uważa się, że wycofał swoją ofertę nabycia towarów znajdujących się w Sklepie.

8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury Vat bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

III. Płatności i wysyłka

1. Wyboru formy ( sposobu) płatności  Klient dokonuje, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu zamówienia. Płatność za zamówiony towar (wraz z kosztami wysyłki i ewentualnie z innymi kosztami) Klient powinien dokonać po zawarciu umowy ze Sprzedawcą.

2. Klient może dokonać płatności za zamówione towary:
a. przelewem na następujący rachunek bankowy Sklepu:29 1950 0001 1006 6669 1667 0001
b. poprzez system obsługi płatności DotPay;
c. gotówką przy odbiorze zamówionych towarów (płatność za pobraniem)

d. kredyt

Skorzystaj z opcji płatności Credit Agricole Raty i wybieraj to, co najlepsze.

Przekonaj się jakie to proste:

  • przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty - sprawdź wysokość raty

  • gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie

  • z rat korzystasz do max. kwoty 20 000 zł

  • samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, bez wychodzenia z domu

  • umowę i zakupy dostaniesz do domu

Sprawdź!

Firma Handlowo Usługowa IGA Woźniak Radosław oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.


3. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakichkolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.

4. Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

5. Zamówienia są realizowane w ciągu do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie lub wybrania opcji za pobraniem (płatne u kuriera).

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, koszt przesyłki (dostawy do Klienta zamówionych towarów) jest stały, niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów (ewentualną różnicę między ceną rynkową przesyłki a ceną dostawy towarów zakupionych w Sklepie pokrywa Sprzedawca) i wynosi:
a. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) kurier: 16,00 zł;
b. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) poczta Polska: 12,00 zł;
c. w przypadku płatności za pobraniem (gotówka u kuriera): 20,00 zł;

7. Jeżeli wśród zamówionych przez Klienta towarów znajdują się także meble dziecięce (wyłączając łóżeczka 120x60cm), koszt dostawy zamówionych towarów ustalany jest indywidualnie przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.IV. Termin dostawy

1. Na termin dostawy zamówionych towarów do Klienta składają się:

a. okres kompletacji zamówienia ( złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez Sprzedawcę oraz - jeżeli Klient wybrał przedpłatę - płatność),
b. czas dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.

2. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalny toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 7 dni roboczych. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:
a. opóźnienia się przez Klienta z zapłatą za zamówiony towar;
b. tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego towaru;
c. konieczność sprowadzenia towaru na specjalne życzenie Klienta;
d. działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy towarów do Klienta);
W przypadki wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy towarów.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności inny niż płatność za pobraniem, wysyłka zamówionych towarów następuje po zapłacie całkowitej ceny za zamówione towary (powiększoną o ewentualne koszty wysyłki lub inne koszty).

4. Jeżeli Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a nie otrzymał dostawy w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (na terenie Polski) powinien skontaktować się ze Sklepem. W takiej sytuacji Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z firmą kurierską lub pocztą.

5. Klient odbierając zamówione towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, koniecznym warunkiem rozpatrzenie reklamacji jest spisanie w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który kurier powinien posiadać przy sobie.

V. Gwarancje i rękojmia za wady

1. Wszystkie produkty oferowane na stronach Sklepu są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady fizyczne.

2. Zakupione w Sklepie i dostarczone Klientowi towary mogą być objęte gwarancją producenta bądź dystrybutora - w takim przypadku Sprzedawca załącza do nich kartę gwarancyjną. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora i wyłącznie przez te podmioty.

VI Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość


1. Jeżeli po otrzymaniu towaru konsument stwierdzi w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy.

2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5.Reklamacje rozpatrywane będą w termin ie 14 dni (roboczych) od dnia ich otrzymania przez sklep.

6. W razie stwierdzenia wad reklamowanego towaru konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli okaże się to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci konsumentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr. 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.

8. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega
zwrotowi-z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towarów.

9. Zwrot towarów na rzecz Sprzedającego powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie nie zmienionym ponad korzystanie w towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów - w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów. Wraz z towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup towaru (paragon,rachunek,fakturę VAT etc.)

10. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy.
Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:
a. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - Sprzedawca wskazuje, że takimi charakter mają zwłaszcza meble dziecięce, cały asortyment firmy X-Lander oraz wózki bliźniacze
i wózki produkowane według wyboru przez konsumenta choćby jednej z ich cech (np. koloru)".
b. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) ulegająca szybkiemu zepsucia lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, o których mowa w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U, z 2013 r. poz. 1422 ze z,.):
a. udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu,
b. umożliwienie Klientom tworzenia z zarządzania kontem w Sklepie (konto Klienta) lub dokonywania zakupów w Sklepie bez konieczności tworzenia konta,
c. przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter).

2. Zakres usług Świadczonych Drogę Elektroniczną  przez Sprzedawcę obejmuje:  
a. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a. powyżej - tworzenie tworzenie stron i podstron Sklepu umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony podstron Sklepu w dowolnym momencie;
b. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b. powyżej - umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego konta Klienta ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Tworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie, ma jednak na celu uproszczenie tego procesu. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.

3. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
a. dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarki internetowa z włączoną obsługą plików cookies;
c. aktywne konto e-mail;

4. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszona z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jego napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

5. Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:
a. dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
b. wpływać na funkcjonowanie Sklepu,
c. naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.

6. Na nieprawidłowe świadczenia przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamację według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrywanie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

7. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.

8. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.

9. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

10. Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 8 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.

11. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy do stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczącej tej procedury, Klient  powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

12. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klienta.

13. Przechowywanie cookies na urządzenie końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonywania zakupów i korzystania usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Niepodanie danych niezbędnych do wysyłki uniemożliwi realizację umowy.

 

2. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym w procesie korzystania ze sklepu internetowego w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym), przetwarzane są przez FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "IGA" WOŹNIAK RADOSŁAW z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 129, 40-857 Katowice.

 

3. W celu wykonania usług (w celu realizacji zamówień, rozliczeń komunikacji związanej ze świadczenie usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego) nie jest potrzebna zgoda Klienta na ich przetwarzanie dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b (RODO).

 

4. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń oraz w celach analitycznych i statystycznych nie jest potrzebna zgoda Klienta podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f (RODO).

 

5. W celu kierowania do Klienta treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą Klient wyraził zgodę. Przetwarzanie w tym celu odbywa się wyłącznie gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 

6. Klientowi przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo cofnięcia zgody na w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Warto wiedzieć – Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

 IX Postanowienie końcowe

1. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.

2. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.

3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów),  które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów.
Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

5. Wszelki spory z Klientem nie będącym konsumentem, mogące wynikać z związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. 

 

 

 
 
 
 
Pobierz  wzór odstąpienia od umowy PDF:
 


ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW W SKLEPIE WWW.